Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

lamuch
lamuch
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
lamuch
6504 9317
Reposted fromrybabezwody rybabezwody
lamuch
Mózg ma o wiele mniej władzy nad ciałem niż ciało nad mózgiem. A okres dorastania nie jest najlepszym z możliwych. Wiek zaawansowany też nie, ale przynajmniej pryszcze zeszły już z twarzy, uspokoiły się niektóre z bardziej kłopotliwych gruczołów, a człowiekowi wolno ucinać sobie drzemkę po południu albo mrugać na młode kobiety.
— Pratchett, Ostatni kontynent
Reposted frommgv4 mgv4
lamuch
lamuch
lamuch
lamuch
0452 9a35 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
lamuch
lamuch

"Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście."

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnightmarish nightmarish
lamuch
lamuch
0756 5dd9
Za każdym razem gdy Pan mówi "nie" Twoim planom, jest to powód do dziękczynienia. Bardzo prawdopodobne jest, że Jego "nie" uchroniło Cię od katastrofy.

Sarah Swafford 
Reposted fromyourtitle yourtitle
lamuch
9693 ffae
Reposted fromshakeme shakeme
lamuch
lamuch
lamuch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl